Nedjelja, 04 Ožujak 2012 10:07
Ocijeni sadržaj
(15 glasova)

Slovensko
má 5 397 036 obyvateľov
Starneme rýchlejšie. Pribúda rozvodov i ľudí
bez vyznania. Štatistický úrad po deviatich mesiacoch od sčítania zverejnil
prvé výsledky.
BRATISLAVA. Z výsledkov sčítania 2011 vyplýva,
že počet obyvateľov stúpol najpomalšie v histórii. Oproti roku 2001 pribudlo
len 17 581 obyvateľov a Slovensko ich tak má 5 397 036.
Mierne stúpol aj počet Rómov z 1,7% na 2%
populácie, zatiaľ čo počet Slovákov či Maďarov klesol.
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 4 352
775 ludi, čo je o viac ako percento menej. K maďarskej národnosti sa prihlásilo
o 60-tisíc ľudí menej.
Výsledky však skresľuje fakt, že údaj o
národnosti nevyplnilo až 382 493 ľudí.
Podľa výsledkov klesol aj počet ľudí,
hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi zo 68,9% na 62%, kým počet ateistov
mierne stúpol z 13% na 13,4%.
Opäť však stúpol najmä počet ľudí, ktorí údaj
o vierovyznaní nevyplnili.
Viacnásobné občianstvo má vyše 8000 ľudí
Z celkového počtu obyvateľov má 92,2 percenta
slovenskú štátnu príslušnosť.
"Viacnásobné občianstvo deklarovalo 8 203
obyvateľov, to je 0,2 percenta z celkového počtu obyvateľov s trvalým
pobytom," konštatovala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a
demografie Štatistického úradu Ľudmila Ivančíková.
Trvalý pobyt si na Slovensku uviedlo 26 752
cudzincov, čo je 0,5 percenta obyvateľov trvalo bývajúcich v SR. "Ide
predovšetkým o ľudí zo susediacich krajín," dodala.
Najpočetnejšími skupinami cudzincov sú
obyvatelia so štátnou príslušnosťou Českej republiky (25,9 percenta), Maďarska
(16,7 percenta), Poľskej republiky (8,9 percenta), Ukrajiny (6,6 percenta) a
patria sem aj ľudia z Rumunska (5,1 percenta).
Ďalej nasledujú občania Srbska, Francúzska,
Číny a Kórey.
Najviac cudzincov s trvalým pobytom, takmer
pätina, žije v Bratislavskom kraji, najmenej cudzincov s trvalým pobytom v SR
je v Trenčianskom a Prešovskom kraji.
Najviac obyvateľov pribudlo v Košickom kraji
V Košickom kraji zaznamenali štatistici
najvyšší prírastok počtu obyvateľov zo všetkých ôsmich krajov.
Počet trvalo bývajúcich obyvateľov sa zvýšil o
25 711 ľudí, teda o 3,4 percenta. Podobne to bolo v Prešovskom kraji, kde
pribudlo 24 559 trvalých obyvateľov, teda 3,1 percenta.
Naopak najvyšší úbytok v počte obyvateľov, a
to až o 23 555 ľudí (3,3 percenta) dosiahol v porovnaní s obdobím 2001-2011
Nitriansky kraj. Podobne je na tom Trenčiansky kraj.
"Úbytok obyvateľov môžeme sledovať tiež v
Žilinskom a Banskobystrickom kraji," dodala Ivančíková.
Najviac obyvateľov spomedzi ôsmich krajov má
Prešovský, kde trvalo býva 814 527 obyvateľov (15,1 percenta).
Najmenej obyvateľov, konkrétne 554 741 (10,3
percenta), žije na území Trnavského kraja.
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 bolo na
Slovensku 2 891 obcí, o osem viac ako v roku 2001. Na Slovensku je 138
mestských obcí a 2 753 vidieckych obcí.
Viac obyvateľov býva v mestách (54,4 percenta)
ako na vidieku (45,6 percenta).
Z celkového počtu obyvateľov je viac ako
polovica žien (51,3 percenta), počet žien na tisíc mužov oproti sčítaniu 2001
mierne klesol.
Starnutie populácie sa zrýchľuje
Slovenská populácia starne a tento trend sa
zrýchľuje. "V porovnaní so situáciou spred desiatich rokov najvýraznejšie
klesol podiel a počet osôb v predproduktívnom veku, teda do 14 rokov,"
povedal Ivančíková.
V roku 2001 ich ešte bolo viac ako milión,
teraz je to približne 826-tisíc. Vzrástlo však zastúpenie ľudí v produktívnom
veku, ktorých je 3,89 milióna (3,7 mil. v roku 2001).
V poproduktívnom veku (65+) narástol počet
ľudí za desať rokov zo 611-tisíc na 683-tisíc.
"Produktívne obyvateľstvo síce tvorí 72
percent všetkých obyvateľov, ale pri detailnejšom pohľade na jeho členenie
vidíme, že oproti sčítaniu 2001 výrazne narástol podiel jeho staršej zložky, to
znamená 45- až 64-ročných," upozornila Ivančíková.
V období medzi sčítaniami 2001 a 2011
zaznamenali najdynamickejší prírastok obyvateľov vekové skupiny obyvateľov
starších ako 80 rokov a skupiny 55- až 59-ročných.
Najstarším je Nitriansky kraj, kde podiel
obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) dosahuje 13,9 percenta. Najmladším je
Prešovský kraj, kde podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (do 14)
predstavuje 18,4 percenta.
Najvyšší index starnutia má Trenčiansky,
Nitriansky a Bratislavský kraj, kde na 100 obyvateľov vo veku do 14 rokov
pripadá viac ako 100 obyvateľov starších ako 65 rokov.
Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku sa
neustále znižuje. Najviac obyvateľov v skupine 0 až 14-ročných a najnižší index
starnutia má Prešovský a Košický kraj.
Aj v týchto dvoch krajoch však v porovnaní s
výsledkami sčítania spred desiatich rokov dochádza k poklesu počtu obyvateľov v
predproduktívnom veku.
Rozvodov pribúda, sobášov je menej
Podiel slobodných ľudí na celkovom počte
obyvateľov sa za 20 rokov nezmenil. Pri sčítaní v rokoch 1991, 2001 aj 2011 predstavovali
slobodní 42,3 percenta populácie.
"Dochádza však k poklesu podielu vydatých
a ženatých obyvateľov," upozornila Ľudmila Ivančíková.
Počet zosobášených klesol to zo 44,9 percenta
v roku 2001 na 41 percent v roku 2011. Naopak, zvyšuje sa podiel rozvedených zo
4,3 percenta v roku 2001 na 7,6 percenta v roku 2011.
Podiel ovdovených obyvateľov sa v roku 2011 v
porovnaní s rokom 2001 nezmenil (7,2 percenta).
Najviac slobodných obyvateľov je v Prešovskom
kraji (44,9 percenta), najviac ženatých a vydatých žije v Bratislavskom a
Trenčianskom kraji (42,6 percent).
Najviac rozvedených obyvateľov je v
Banskobystrickom kraji (9,9 percenta) a najviac ovdovených obyvateľov má
Nitriansky kraj (8,2 percenta).
Slovensko je vzdelanejšie
Úroveň vzdelanosti obyvateľov Slovenska
rastie, hovorí Štatistický úrad.
Dôkazom je podiel vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov s trvalým pobytom v, ktorý sa zvýšil zo 7,8 percenta v roku 2001 na
13,8 percenta v roku 2011.
"Tento podiel sa zvýšil vo všetkých
štruktúrach vysokoškolského vzdelania, bakalárskom, magisterskom aj
doktorandskom," oznámila Ivančíková.
Najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov na počet obyvateľov s trvalým pobytom v kraji je v Bratislavskom
(26,2 percenta), v Žilinskom a v Košickom kraji (zhodne 13 percent obyvateľov).
Najnižší podiel vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov na počet obyvateľov s trvalým pobytom v kraji je v Trnavskom (11,5
percenta) a v Prešovskom kraji (11,6 percenta).
Počet obyvateľov bez školského vzdelania
(vrátane detí do 16 rokov) klesol v porovnaní so sčítaním 2001 o takmer
250-tisíc.
Základné vzdelanie má 808,49 tisíca obyvateľov
(15 percent), učňovské bez maturity 722-tisíc ľudí (13,4 percenta), stredné
odborné bez maturity 522,04 tisíca ľudí (9,7 percenta), úplné stredné učňovské
s maturitou 191,21 tisíca (3,5 percenta), úplné stredné odborné s maturitou
1,09 milióna ľudí (20,2 percenta), úplné stredné všeobecné 235,01 tisíca (4,4
percenta), vyššie odborné vzdelanie 80,62 tisíca (1,5 percenta), vysokoškolské
bakalárske 122,78 tisíca (2,3 percenta), vysokoškolské magisterské inžinierske
alebo doktorské 584,54 tisíca (10,8 percenta) a vysokoškolské doktorandské
40,64 tisíc (0,7 percenta) ľudí. U 153,63 tisíca obyvateľov (2,8 percenta)
vzdelanie nezistili.
Výrazne rastie počet ľudí bez vyznania
Ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi je
podľa sčítania 725 362, teda 13,4 percenta. Pred desiatimi rokmi pri sčítaní
ich bolo 697 308, teda 13 percent.
Rapídne stúpol počet ľudí, ktorí neuviedli
svoje vierovyznanie. V roku 2011 tak urobilo 571 437 obyvateľov (10,6
percenta), pričom v roku 2001 ich bolo 160 598, teda tri percentá.
Podľa riaditeľa odboru štatistiky obyvateľstva
ŠÚ SR Mariána Horeckého sa okrem toho znížil počet a pomer ľudí, ktorí
deklarovali náboženské vyznanie tradične najpočetnejším cirkvám a vzrástol
počet ľudí hlásiacich sa k netradičným alebo novodeklarovaným náboženstvám.
V sčítaní roku 2011 sa k viere prihlásilo 4,1
milióna obyvateľov.
V sčítaní v roku 2011 sa k rímskokatolíckej
cirkvi prihlásilo 3,347 milióna obyvateľov (62 percent), čo je pokles oproti
roku 2001, keď sa k nej v sčítaní hlásilo 3,708 milióna obyvateľov (68,9
percenta.)
Ku gréckokatolíckej cirkvi deklarovalo svoje
vyznanie 206 900 obyvateľov (3,8 percenta), v roku 2001 ich bolo 219 800 (4,1
percenta).
Pravoslávnu cirkev uviedlo za svoju 49 100
obyvateľov (0,9 percenta), pred desiatimi rokmi to bolo 50 400 ľudí.
K Evanjelickej cirkvi a.v. sa hlási 316 300
obyvateľov (5,9 percenta), v roku 2001 ich bolo 372 900 (6,9 percenta).
Reformovaná kresťanská cirkev združuje 98 800
veriacich (1,8 percenta), pred desiatimi rokmi 109,7 tisíc ľudí (2 percentá). K
náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia sa prihlásilo 17 222 ľudí (0,3
percenta), pri minulom sčítaní ich bolo 20,6 tisíc (0,4 percenta).
K Evanjelickej cirkvi metodistickej sa hlási
10 400 veriacich, ku Kresťanským zborom 7 720 obyvateľov, k Apoštolskej cirkvi
5 831, Bratskej jednote baptistov 3 486, k Cirkvi adventistov siedmeho dňa 2
915, k Cirkvi bratskej 3 396, k Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí 1
999, k Starokatolickej cirkvi 1 687, k Cirkvi československej husitskej 1 782,
k Novoapoštolskej cirkvi 166, k Bahajskému spoločenstvu 1 065 obyvateľov (v
sčítaní 2001 nefigurovalo) a k Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní 972
obyvateľov.

Napiši komentar

Polja obilježena (*) su obavezna.

Zadnje dodane novosti

Nazad Dalje

MS Jakšić: Pozivnica

M.V 26 Srp 2016 Pregleda:45

MS Markovac Vas poziva na Koncert K…

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:176

MS Ilok: Váľanie májového dreva

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:183

MS Josipovac: 34. Prehliadka sloven…

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:168

MS Radoš: 22. Detska prehliadka Slo…

M.V 11 Tra 2016 Pregleda:258

MS Zagreb: Književna večer

M.V 06 Tra 2016 Pregleda:251

Národný štipendijný program, http:/…

M.V 11 Velj 2016 Pregleda:365

MS Josipovac: LS Kontast Izložba

M.V 08 Velj 2016 Pregleda:367

MS Radoš: Divadelné predstavenie - …

M.V 08 Velj 2016 Pregleda:367

MS Zokov Gaj: 13. Čijanje perja

M.V 25 Sij 2016 Pregleda:461

Najčitanije novosti

Nazad Dalje

Slovensko má 5 397 036 obyvateľov

Slovenskomá 5 397 036 obyvateľov Starneme rýchlejši...

M.V 04 Ožu 2012 Pregleda:7307 Ocjena: 4.27

Podpis Programu spolupráce

Podpis Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Mi...

M.V 20 Velj 2013 Pregleda:6462

Televízne vysielanie na Internete

Vážení priatelia, členovia SZSZ. dovoľte mi informovať vás o mimoriadnom projek...

A.M 11 Lis 2010 Pregleda:4503 Ocjena: 5.00

Nova adresa USZZ

Vazeni predstavitelia krajanskych medii  dovolujeme si Vam oznamit, ze od ...

A.M 09 Lis 2010 Pregleda:4362 Ocjena: 5.00

Svim udruga i ustanovama nacionalni…

REPUBLIKA HRVATSKA Savjet za nacionalne manjine Klasa: 016-02/11-03/45 Ur...

M.V 08 Lip 2011 Pregleda:4263

Študovať na Slovensku

Študovať na Slovensku Dovoľujeme si Vám postúpiť na vedomie  informáciu ...

M.V 06 Ožu 2012 Pregleda:3752

Nové bydlisko (adresa) Zväzu Slová…

Nové bydlisko (adresa)  Zväzu Slovákov Vážení matičiari, Slová...

M.V 16 Stu 2011 Pregleda:3389

Informácie pre držiteľov osvedčenia…

Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo preukazu ...

M.V 01 Kol 2012 Pregleda:3236 Ocjena: 5.00

Jako važno-veľmi dôležité!

  Jako važno-veľmi dôležité! Vážení matičiari, ak sachcete dozvedieť a...

M.V 06 Velj 2012 Pregleda:3043

Správa

Budući da smo primjetili iz predstavki udruga da postoje nejasnoće u vezi korišt...

M.V 09 Lip 2012 Pregleda:2848

Tražilica

« Kolovoz 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31