Srijeda, 01 Kolovoz 2012 16:11
Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka


Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo preukazu zahraničného Slováka

Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V tejto súvislosti vznikajú niektoré otázky, ktoré sa týkajú aj platnosti osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí /ďalej len „osvedčenie“/ a preukazu zahraničného Slováka /ďalej len „preukaz“/, ktorého držiteľmi sú Slováci žijúci v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „úrad“/ vydáva podľa § 7 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich  v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý je účinný od 1.1.2006,  osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.  Úrad v konaní o vydanie osvedčenia koná v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení so všetkými súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  Podľa § 12 zákona č. 474/2005 Z. z. v znení článku IV. zákona č. 344/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preukaz, ktorý bol vydaný Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, sa považuje za osvedčenie vydané podľa platného zákona.  Osvedčenie alebo preukaz stratí platnosť, ak u jeho držiteľa dôjde k zmene údajov o osobnom stave, napríklad k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej republiky, k zmene mena alebo priezviska, úmrtiu, k zmene  jeho bezúhonnosti, k zmene  trvalého pobytu.   Platnosť osvedčenia alebo preukazu zaniká aj zo zákona, a to dňom prihlásenia sa k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.  Osvedčenie alebo preukaz môže úrad zrušiť svojim rozhodnutím podľa § 9 zákona.  Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú držiteľmi osvedčenia alebo preukazu, sa zo zákona č. 404/2011 Z. z., sa okrem základných ustanovení tohto zákona upravujúcich  všeobecne pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky (napr. povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny hlásiť na príslušnom policajnom útvare do troch pracovných dní vstup na územie Slovenskej republiky, resp. začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt - § 111 ods. 2 citovaného zákona), dotýkajú najmä ustanovenia uvedené v § 29 až § 33 citovaného zákona, ktorými sú upravené podmienky na povolenie prechodného pobytu a konanie o povolenie prechodného pobytu.  Podľa citovaných ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z., týkajúcich sa povoľovania prechodného pobytu v Slovenskej republike, cudzinec k svojej žiadosti o udelenie prechodného pobytu pripojí okrem platného cestovného dokladu a dvoch fotografií, aj doklady, ktoré potvrdzujú:

  • · účel pobytu
  • · bezúhonnosť
  • · finančné zabezpečenie pobytu


Pre  Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sú cudzincami a sú držiteľmi platného osvedčenia alebo preukazu, platia podľa citovaného zákona o pobyte cudzincov určité práva a povinnosti, resp. výhody.

Výhody Slovákov žijúcich v zahraničí – držiteľov platného osvedčenia alebo preukazu: 


1. Na preukázanie účelu pobytu v Slovenskej republike je relevantným dokladom platné osvedčenie alebo preukaz. Nie je potrebné predkladať žiadny iný doklad, ktorým iní cudzinci preukazujú dôvod svojho pobytu v Slovenskej republike. Držiteľ osvedčenia alebo preukazu nemusí v prípade zmeny účelu pobytu /štúdium, zamestnanie, podnikanie/ žiadať o zmenu účelu pobytu v Slovenskej  republike.

2. Slovák žijúci v zahraničí nemusí preukazovať finančné zabezpečenie pobytu v Slovenskej republike.

3. Pokiaľ ide o rozhodovaciu činnosť príslušných policajných útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície /ďalej len „policajný útvar“/ o žiadosti o udelenie prechodného pobytu v Slovenskej republike cudzincovi, policajný útvar rozhoduje do 90 dní, s možnosťou predĺženia tejto lehoty vo zvlášť zložitých prípadoch najviac o 30 dní. O žiadosti držiteľa osvedčenia alebo preukazu policajný útvar rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami ustanovenými v zákone.

Poznámka:

Zákonom č. 404/2011 Z. z. sa nezrušilo právo cudzincov na prechodný pobyt cudzincov v Slovenskej republike. Právo na podanie žiadosti na povolenie prechodného, alebo aj iného pobytu, má každý cudzinec. O jeho žiadosti rozhoduje ako kompetentný úrad príslušný policajný útvar. Oproti predchádzajúcej právnej úprave bolo potrebné v tomto smere spresniť kompetenciu príslušných  úradov. V zásade, aj pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 404/2011 Z. z., všetci cudzinci, vrátane držiteľov osvedčenia alebo preukazu, mali povinnosť prihlásiť sa na prechodný pobyt v Slovenskej republike na príslušnom policajnom útvare a neformálne podávať žiadosť, ako aj oznámenie o zmenách, ako je vyššie uvedené. Mnohí držitelia osvedčenia alebo preukazu však túto povinnosť neplnili a zdržiavali sa na území Slovenskej republiky bez prihlásenia, bez oznámenia zmien údajov o svojom osobnom stave alebo adresy.

Odporúčanie úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre Slovákov žijúcich v zahraničí – držiteľov platného osvedčenia alebo preukazu

Vzhľadom na zvýšené množstvo žiadostí o vydanie osvedčenia z dôvodu straty, zmeny údajov o osobnom stave alebo zmeny adresy držiteľov osvedčenia alebo preukazu, odporúčame skontrolovať si platnosť vydaného dokladu a v prípade potreby včas požiadať o vydanie nového dokladu ( podľa príslušných ustanovení zákona č. 474/2005 Z. z.). Zmenou údaju o osobnom stave je zmena mena alebo priezviska, ale aj zmena v uvádzaní svojho mena alebo priezviska podľa platného cestovného pasu, pretože osvedčenie alebo preukaz platí na území Slovenskej republiky spolu s platným cestovným dokladom alebo dokladom totožnosti.   Ak maloleté dieťa, zapísané v osvedčení alebo v preukaze svojho rodiča, nadobudne plnoletosť a chce mať postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a nechce mať na území Slovenskej republiky povolený pobyt ako blízky príbuzný  (ide o iný spôsob povolenia pobytu v Slovenskej republike podľa zákona č. 404/2011 Z. z.), musí včas požiadať o vydanie osvedčenia podaním kompletnej žiadosti podľa príslušných ustanovení zákona  č. 474/2005 Z. z.

Ďalšie aktuálne informácie Úrad aj v súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Úradom hraničnej a cudzineckej polície, a to v rámci pripravovanej novelizácie zákona                   č. 404/2011 Z. z. Zároveň pripravuje komplexnú informáciu k niektorým relevantným otázkam povoľovacieho konania prechodného pobytu cudzincov v Slovenskej republike, najmä s ohľadom na držiteľov osvedčenia alebo preukazu, čo prispeje k ich lepšej informovanosti. Táto informácia bude následne uverejnená na webovej stránke úradu.

Úrad naďalej rokuje so zainteresovanými subjektmi (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad hraničnej a cudzineckej polície), a to v záujme Slovákov žijúcich v zahraničí, aj o ďalších dvoch záležitostiach:

  1. Pokiaľ ide o zdravotné poistenie
  1. Pokiaľ ide o lekársky posudok

Rovnako úrad v súčasnosti rokuje aj o možnostiach týkajúcich sa predkladania dokladu o bezúhonnosti k žiadosti o povolenie prechodného pobytu.

Zverejnené: 04.07.2012

(Pripravil A.M.Kuric)

Napiši komentar

Polja obilježena (*) su obavezna.

Zadnje dodane novosti

Nazad Dalje

MS Jakšić: Pozivnica

M.V 26 Srp 2016 Pregleda:39

MS Markovac Vas poziva na Koncert K…

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:171

MS Ilok: Váľanie májového dreva

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:179

MS Josipovac: 34. Prehliadka sloven…

M.V 25 Svi 2016 Pregleda:164

MS Radoš: 22. Detska prehliadka Slo…

M.V 11 Tra 2016 Pregleda:256

MS Zagreb: Književna večer

M.V 06 Tra 2016 Pregleda:245

Národný štipendijný program, http:/…

M.V 11 Velj 2016 Pregleda:360

MS Josipovac: LS Kontast Izložba

M.V 08 Velj 2016 Pregleda:363

MS Radoš: Divadelné predstavenie - …

M.V 08 Velj 2016 Pregleda:363

MS Zokov Gaj: 13. Čijanje perja

M.V 25 Sij 2016 Pregleda:457

Najčitanije novosti

Nazad Dalje

Slovensko má 5 397 036 obyvateľov

Slovenskomá 5 397 036 obyvateľov Starneme rýchlejši...

M.V 04 Ožu 2012 Pregleda:7293 Ocjena: 4.27

Podpis Programu spolupráce

Podpis Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Mi...

M.V 20 Velj 2013 Pregleda:6457

Televízne vysielanie na Internete

Vážení priatelia, členovia SZSZ. dovoľte mi informovať vás o mimoriadnom projek...

A.M 11 Lis 2010 Pregleda:4496 Ocjena: 5.00

Nova adresa USZZ

Vazeni predstavitelia krajanskych medii  dovolujeme si Vam oznamit, ze od ...

A.M 09 Lis 2010 Pregleda:4357 Ocjena: 5.00

Svim udruga i ustanovama nacionalni…

REPUBLIKA HRVATSKA Savjet za nacionalne manjine Klasa: 016-02/11-03/45 Ur...

M.V 08 Lip 2011 Pregleda:4260

Študovať na Slovensku

Študovať na Slovensku Dovoľujeme si Vám postúpiť na vedomie  informáciu ...

M.V 06 Ožu 2012 Pregleda:3747

Nové bydlisko (adresa) Zväzu Slová…

Nové bydlisko (adresa)  Zväzu Slovákov Vážení matičiari, Slová...

M.V 16 Stu 2011 Pregleda:3382

Informácie pre držiteľov osvedčenia…

Informácie pre držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo preukazu ...

M.V 01 Kol 2012 Pregleda:3232 Ocjena: 5.00

Jako važno-veľmi dôležité!

  Jako važno-veľmi dôležité! Vážení matičiari, ak sachcete dozvedieť a...

M.V 06 Velj 2012 Pregleda:3036

Správa

Budući da smo primjetili iz predstavki udruga da postoje nejasnoće u vezi korišt...

M.V 09 Lip 2012 Pregleda:2845

Tražilica

« Kolovoz 2016 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31