MATICA SLOVENSKÁ ILOK

32 236 Ilok, ul. I.G. Kovačića 85
telefón / fax - 032 596 130
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 
Predseda  Aleksandar Knapček
P. Preradovića 30, 32 236 Ilok
mob. +385 99 490 38 54
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dopredseda Milan Pucovsky
mob. +385 98 198 3163
 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Tajomnik Vlatko Mudroh
mob. +385 99 505 27 42

- Dátum založenia MS Ilok - 18.12.1997
 
Historický vývoj Spolku
Matica slovenská Ilok bola založená 18.12.1997. V rámci MS pôsobí Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovít Štúr. Prvý slovenský kultúrno-osvetový spolok založili žiaci Gymnázia v Iloku 25. júna 1925 na iniciatívu Ivana Vereša. Spolok niesol názov Združenie stredoškolákov. 13. septembra 1925 sa spolok pripojil k Spolku československých akademikov v Juhoslávii a stal sa jeho odbočkou. V roku 1928 sa odbočka osamostatnila a stala sa samostatným spolkom pod názvom Štúr, spolok slovenských akademikov. Hlavnou úlohou spolku bolo dopĺňať sebavzdelávaním vedomosti zo slovenského jazyka, slovenskej literatúry a dejín. Spolok kupoval slovenské knihy a časopisy. Členovia nacvičovali divadelné predstavenia "s národným duchom", recitácie, tance a piesne. 15. apríla 1928 slovenskí roľníci a remeselníci založili druhý spolok pod názvom Slovenský čítací spolok. Tieto dva slovenské spolky pracovali oddelene. O ich zlúčenie sa snažil učiteľ Ján Vitéz. V spolupráci s Ivanom a Milanom Verešom, Jozefom Stupavským a učiteľkou Júliou Párnickou sa mu to podarilo, a na valnom zhromaždení Slovenského čítacieho spolku 26. februára 1940 sa rozhodlo, že sa tieto dva spolky zlučujú do jednej kultúrno-osvetovej organizácie pod názvom Slovenský čítací spolok. V krátkom čase sa spolok aktivizuje. Oživila sa čitáreň, založila sekcia mládeže v meste, zorganizovala odbočka v poli Radoš, a založili viaceré iné sekcie, ktoré úspešne pracovali. Názov Slovenský čítací spolok sa používal do roku 1951. V tomto roku spolok zmenil názov na Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovít Štúr, ktorý nesie dodnes. Spolok sa zapájal do práce Zväzu Čechov a Slovákov v Chorvátsku a dlhé roky mal dôležitú úlohu v kultúrno-osvetovom vedení slovenských spolkov v Chorvátsku. Členovia: Andrej Kukučka, Jozef Čermák, Ján Kukučka a Štefan Pap pomáhali založiť slovenské spolky v Josipovci, Markovci a Jelisavci. V roku 1981 pri Zväze Čechov a Slovákov bola založená odbočka Slovákov so sídlom v Iloku. Ani počas vlasteneckej vojny v Chorvátsku práca v spolku neutíchla. Po mierovej reintegrácii Podunajska (1997) sa SKOS Ľudovít Štúr stal členom Zväzu Slovákov v Chorvátsku.
Slovenský dom v Iloku
Kultúrnym stánkom Matice slovenskej Ilok a SKOS-u Ľudovít Štúr je Slovenský dom. O výstavbe Domu sa rozhodlo na zasadnutí výboru roku 1951. Projekt urobil ilocký architekt Julije de Luca a hlavným majstrom bol Pavel Kováč. Stavebný materiál venovalo mestské spoločenstvo, Slovenská evanjelická cirkev darovala pozemok a finančnú pomoc poskytli podniky a spoločensko-politické organizácie Iloka a okolia. Slováci svojou obetavou prácou darovali 1000 pracovných hodín. Na jar 1952 sa začali stavebné práce a v tom istom roku, 27. decembra, budova bola slávnostne otvorená. Pri tejto príležitosti ilockí divadelníci zahrali detskú divadelnú hru. (Odvtedy 27. decembra - na Jána sa vždy hrá divadlo.)
Neskôr priestory Domu nestačili na všetky aktivity. Začalo sa rozmýšľať o dostavbe, ktorá bola realizovaná v roku 1979. Počas vlasteneckej vojny Slovenský dom bol značne poškodený. Jeho oprava sa uskutočnila v rámci humanitárnej pomoci. Humanitárna úloha bola stanovená velením vojsk OSN. Vtedajší veliteľ slovenského práporu plukovník Jozef Jangl vydal rozkaz vojakom slovenského práporu v Borove pomôcť ilockým Slovákom pri rekonštrukcii Domu. Dôležitú úlohu pri rekonštrukcii zohralo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe a podpora vtedajšieho veľvyslanca SR v Chorvátsku prof. Matúša Kučeru. S rekonštrukciou sa začalo v lete 1996. O rok neskôr, 24. augusta 1997, bol slávnostne otvorený vynovený Dom, ktorý dnes svedčí o veľkom mravnom, ale aj pracovnom úsilí ilockých Slovákov. Dnes o tom všetkom podávajú správu mramorové tabule umiestnené na Dome.
V súčasnosti sa Iločania môžu pochváliť novou podlahou v spoločenskej sále. Finančne prostriedky poskytla Vukovársko-sriemska župa. V budúcnosti je plánovaná modernizácia javiska a pokrytie letného javiska.

- divadelná sekcia
Najdlhšiu tradíciu má divadelná činnosť, ktorá bola prítomná ešte pred založením prvého slovenského spolku. Prvé divadelné predstavenie v slovenskej reči sa hralo 12. apríla 1914. Predstavené bolo dielo slovenského autora Ferka Urbánka Strašidlo. V období prvej svetovej vojny sa divadelná činnosť prerušila. Obnovená bola až 2. februára 1921. Od toho dátumu na Mary - Hromnice sa v Iloku vždy hrá divadlo. Divadlo sa hrá aj na Jána - 27. decembra, a to od roku 1952, keď bol slávnostne otvorený Slovenský dom. Činnosť ochotníkov je prerušovaná vojnami (druhou svetovou a vlasteneckou vojnou). V nepretržitej činnosti sa pokračuje od 27. decembra 1996, keď sa ilockí divadelníci predstavili hrou "Pokus o lietanie".
Dnes divadelná sekcia má dve skupiny - detskú skupinu a skupinu dospelých. Každá skupina ročne nacvičí jedno divadelné predstavenie. S mnohými divadelnými hrami ilockí ochotníci vystúpili na rôznych divadelných prehliadkach v Chorvátsku (Vinkovci, Daruvar), Vojvodine (Srbsko), ale aj na Slovensku a v Českej republike.
O živote a práci ilockých Slovákov svedčia i knihy Andreja Kurica "Slováci v Iloku" a "140 rokov slovenskej školy v Iloku a 90 rokov slovenského divadelníctva v Iloku".
Začiatkom roku 2007 by mala vyjsť Monografia o divadelnom živote ilockých Slovákov autorov: Vlatka Miksáda, Ružice Černej a Ratka Sudeckého. V knihe budú chronologickým poradím predstavené divadelné predstavenia od roku 1914 po rok 2006.
- folklórna sekcia
Folklórna sekcia je najpočetnejšou sekciou, čo sa týka členov. V rámci sekcie pôsobia tri skupiny: najmladšia (detská - predškolský vek a prvý stupeň základnej školy), stredná (žiaci druhého stupňa základnej školy) a staršia (stredoškoláci a staršia mládež).
Medzi tradičné kultúrne podujatia patrí Váľanie májového dreva. Toto podujatie má viac ako 50 ročnú tradíciu. Koná sa vždy v poslednú májovú nedeľu. Na nej je predstavená činnosť všetkých troch folklórnych sekcií. Druhým, veľmi dôležitým podujatím je Ilocké leto. V tomto roku v poradí 27. Jeho zakladateľom je profesor Vlatko Miksád. Okrem domácich skupín vystupujú aj hostia: chorvátske KUS-y, KUS-y národnostných menšín žijúcich v Chorvátsku, slovenské spolky z Vojvodiny, ale aj hostia zo Slovenska. Za posledných niekoľko rokov podujatie sa koná dva dni - sobotu a nedeľu - v posledný augustový víkend.
Členovia tanečných skupín pravidelne vystupujú na Prehliadke slovenského folklóru v organizácii Zväzu Slovákov v Chorvátsku, na Ilockej oberačke hrozna, podujatí Vinkovačka jesen, prehliadke detského slovenského folklóru Zlatá brána v Kysáči (Vojvodina), Prehliadke folklórneho dedičstva národnostných menšín Vukovarsko-sriemskej župy a na mnoho iných podujatiach či už v Chorvátsku, na Slovensku, vo Vojvodine a Belgicku.
- hudobná sekcia
Súčasťou hudobnej sekcie je ľudový orchester, ktorý vždy sprevádza tanečníkov a spevákov, a hudobná skupina ALESIS , ktorá po každom divadle a kultúrnom programe hrá "až do rána". Okrem hudobníkov tu patria aj speváci, ktorí každý rok vystupujú na festivale Keď sa ruža rozvíjala v organizácii Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Sólo speváci už tradične vystupujú na tradičných festivaloch slovenských ľudových piesní v Srbsku Stretnutie v pivnickom poli a Rozospievaný Sriem. Ľudová pieseň v podaní spevákov sa počuje aj na domácich kultúrnych podujatiach MS Ilok, ako sú Váľanie májového dreva a Ilocké leto. V októbri 2006 Iločania po prvýkrát organizovali festival sólo spevákov slovenských ľudových piesní pod názvom Na brehu pri Dunaji, ktorý je predovšetkým adresovaný mladým. V tom istom roku, 28. októbra, MS Ilok bola organizátorom 9. Festivalu sólo spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem s medzinárodnou účasťou.
- športová sekcia
Členovia MS Ilok sa okrem kultúrno-umeleckému amaterizmu venujú aj športovej činnosti. V minulosti športovú sekciu tvoril šachový a futbalový krúžok, dnes je táto sekcia rozšírená o stolný tenis. 20. decembra 1932 Štúr, spolok slovenských akademikov, založil stolnotenisovú sekciu a o týždeň neskôr, 28. decembra, organizovali prvý turnaj s 10 hráčmi. Dnes Matica slovenská Ilok ročne organizuje dva zápasy v stolnom tenise - Veľkonočný a Svätokatarínsky. Členovia futbalového krúžku sa pravidelne zúčastňujú v malom futbale v organizácii mesta Ilok. Niektorí členovia MS sú aj členmi Združenia športových rybárov Karas, ktoré má sídlo v Slovenskom dome v Iloku.
- Osoby, ktoré svojou prácou a iniciatívou pomohli rozvoju MS Ilok
Od založenia prvého slovenského spolku v Iloku 1925 do dnešného dňa sa v spolku vystriedalo veľa ľudí, ktorí svojou prácou a nadšením prispeli k zachovaniu národného povedomia, kultúry, materinského jazyka a národných tradícií. Medzi nich patria: Jozef Stupavský, Ján Vitéz, Božena Verešová, Júlia Párnická, Štefan Šuster, Andrej Kopčok, Vladimír Kopčok, Andrej Kukučka, Ján Kukučka, Peter Miksád, Jozef Čermák, Andrija Kuric,Ján Lamoš, Anna Zajacová, Ján Miksád, Ján Lomiansky, Štefan Pap, Samuel Velko, Daniel Pucovský, Juraj Sič, Štefan Poniger, Miroslav Poniger, Ján Menďan, Želko Lomiansky, Vladko Miksád, Milan Pucovský, Vladimír Velko a mnohí iní.
 
Boženka Čermáková