Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

Savez Slovaka: NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Temeljem Odluke Izvršnog odbora Saveza Slovaka – Zväzu Slovákov , Braće Radića 68, 31 500 Našice raspisuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 1. – knjigovođa – 1 izvršitelj/ica,

sa sljedećim stručnim uvjetima:

- SSS - srednja stručna sprema ekonomskog smjera

- radno iskustvo minimalno šest mjeseci

- odlično poznavanje slovačkog jezika u govoru i pismu

- izvrsno poznavanje rada na računalu (word, exel, power-point)

 

Uvjeti: - Prednost će imati kandidati s izraženim organizacijskim sposobnostima te iskustvom stečenim radom na kulturnim projektima manjinske zajednice.

- Prednost će imati kandidati s iskustvom u samostalnom vođenju knjigovodstva u neprofitnim organizacijama te sposobnošću uspješnog istovremenog rada na više projekata.

- Vozačka dozvola b-kategorije

- Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

- Radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme.

Opis poslova:

• ustrojavanje knjigovodstva i drugih propisanih evidencija i skrb za njihovu točnost i ažurnost

• vođenje dnevnika i glavne knjige te pomoćnih knjiga

• sastavljanje prijedloga godišnjeg proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna

• priprema i provođenje projekata

• poslovi godišnjeg proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna prema pojedinim projektima

• obavljanje poslova obračunavanja obveza,

• ustrojavanje poslova primanja i izdavanja materijala i sitnog inventara te rukovanja stvarima opreme i drugim sredstvima

• obračunavati i plaćati propisane poreze, doprinose i druge obveze

• skrbiti o zakonitoj uporabi sredstava prema godišnjem proračunu

• obavljati sve blagajničke poslove, te obavljati sve druge poslove prema potrebi Naknada za prijevoz na posao: prema mogućnostima U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)

• životopis.

• ostale dodatne dokaze koji odgovaraju traženim uvjetima Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid orginalne dokumente.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave.

Bez obzira na način dostave - prijave na natječaj moraju biti podnesene najkasnije do 16. prosinca 2016. godine do 12,00 sati na adresu : SAVEZ SLOVAKA- ZVÄZ SLOVÁKOV, Braće Radića 68, 31 500 Našice, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto knjigovođe“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana izbora kandidata. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

                                                                                                                      Savez Slovaka – Zväz Slovákov